POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Małgorzata Komońska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MY VOICE BY MARGO MAŁGORZATA KOMOŃSKA przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

Małgorzata Komońska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MY VOICE BY MARGO MAŁGORZATA KOMOŃSKA zapewnia przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim i europejskim, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U z 2019, Nr 1781 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2012.316.1, zwanym dalej „RODO” oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 nr 144, poz. 1204).

W niniejszej Polityce Prywatności informuję Państwa o aspektach przetwarzania danych osobowych w zakresie: działania mojej strony internetowej pod adresem myVoicebyMargo.pl, zwanej dalej też „Stroną Internetową”, mojego profilu w social media, tj. Linkedin, Instagram, You Tube, świadczenia przeze mnie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymiany wszelkiej korespondencji, w szczególności papierowej, e-mailowej i elektronicznej, prowadzenia rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem innych urządzeń do porozumiewania się na odległość, lub odbywanych spotkań.

Informacje wstępne

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Komońska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MY VOICE BY MARGO MAŁGORZATA KOMOŃSKA z siedzibą w Warszawie (01-552 ) przy Pl. Inwalidów 10, posiadająca NIP: 522-126-72-47 oraz REGON: 522138846, zwana dalej Administratorem, lub Spółką.

We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się ze mną pod adresem e mail: margo@myvoicebymargo.pl

Jakie dane osobowe zbieram?

W przypadku korzystania ze strony internetowej pod adresem myVoicebyMargo.pl lub z mojego profilu w social mediach tj. Linkedin, Instagram, YouTube zbieram dane eksploatacyjne, związane z korzystaniem z serwisu internetowego, historię przeglądania strony lub profilu, liczbę odwiedzin, obserwujących, obserwowanych, informacje techniczne, dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskują Państwo dostęp do strony i profilu, w tym nazwę i dane urządzenia, z którego Państwo korzystają, dane dotyczące połączenia internetowego, adresu IP, odwiedzane strony, z której strony internetowej Państwo weszli na moją stronę internetową i profil, słowa kluczowe użyte do wyszukania mojej strony i profilu, rodzaj przeglądarki i język, datę i czas odwiedzin oraz inne podobne informacje, dostarczane przez przeglądarkę.

Ponadto w przypadku korzystania ze strony internetowej pod adresem myVoicebyMargo.pl lub z mojego profilu w social mediach tj. LinkedIn, Instagram, You Tube zbieram dane takie jak imię, nazwisko, pseudonim, nick, adres e-mail, link do profilu na portalu LinkedIn, Instagram, numer telefonu, dane lokalizacyjne, wizerunek, FB Messenger ID, zdjęcie profilowe, strefa czasowa, płeć lub inne udostępnione mi przez Państwa dane identyfikujące, w tym znajdujące się w Państwa profilach w social mediach, zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez Państwa.

W przypadku korzystania ze świadczonych przeze mnie usług, przetwarzam dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nick, pseudonim, wizerunek, głos, nagrania wideo lub nagrania dźwięku , datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania/zameldowania, korespondencyjny, adres e-mail, link do profilu na portalu LinkedIn, Instagram, inny adres komunikatorów lub urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, NIP, numer telefonu, numer rachunku bankowego, historia przebiegu korzystania ze świadczonych przeze mnie usług, zdjęcie profilowe, strefa czasowa, płeć lub inne udostępnione mi przez Państwa dane identyfikujące.

W przypadku prowadzenia ze mną wszelkiej wymiany korespondencji, przetwarzam dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nick, pseudonim, adres e mail, adres korespondencyjny, zamieszkania/zameldowania, inny adres, służący do porozumiewania się na odległość, link do profilu na portalu Linkedin, Instagram, numer telefonu oraz inne dane, które Państwo zamieszczają w kierowanej do mnie korespondencji.

W przypadku prowadzenia ze mną rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem innych urządzeń, służących do porozumiewania się na odległość, a także podczas osobistych spotkań przetwarzam dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nick, pseudonim, adres, link do profilu na portalu LinkedIn, Instagram, numer telefonu, głos, wizerunek, nagrania dźwięku lub wizerunku oraz inne dane, które Państwo mi dostarczają podczas rozmów lub osobistych spotkań.

Dane osobowe pozyskuję bezpośrednio od Państwa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lub ustawowe we wszystkich przypadkach, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązującego prawa.

Jednocześnie zwracam uwagę, że podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla odwiedzenia mojej strony internetowej, profilu w social mediach, skorzystania ze świadczonych przeze mnie usług, dla nawiązania ze mną współpracy oraz dla odbycia spotkania lub udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane mi pytania i kierowaną do mnie korespondencję.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Administrator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. w celu wykonania zobowiązań lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  1. zawarcie i wykonanie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Osobą, której dane dotyczą;
  2. należyte świadczenie usług przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. w celu wykonania zobowiązań prawnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit c RODO).
  1. realizacja obowiązków, wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych lub rachunkowych, z zakresu ochrony danych osobowych i innych;
 3. Zgoda Osoby, której dane dotyczą (podstawa art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  1. korzystanie ze strony internetowej lub profilu w social media Administratora, wymiana wszelkiej korespondencji pomiędzy Administratorem a Osobą, której dane dotyczą, przeprowadzanie rozmów telefonicznych lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość;
  2. przetwarzanie danych osobowych klientów po wygaśnięciu umów ;
  3. wysyłanie newslettera;
  4. cele marketingowe.
   Udzielona przez Państwa dobrowolnie zgoda może być w każdej chwili wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
   Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest wyrażana oddzielnie. Osoba, której dane dotyczą może wyrazić przedmiotową zgodę na stronie internetowej w miejscach wyraźnie określonych przez Administratora.
 4. Uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególności:
  1. rozpatrywanie ofert współpracy/próśb o współpracę potencjalnych klientów Administratora;
  2. wykonywanie wszelkich czynności w związku ze świadczeniem usług przez Administratora w zakresie przedmiotu jego działalności;
  3. udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora elektronicznie, papierowo lub osobiście – wymiana korespondencji;
  4. ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
  5. ewentualne prowadzenie postępowań sądowych i innych postępowań;
  6. przelew wierzytelności;
  7. cele archiwalne dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  8. cele techniczne i statystyczne w odniesieniu do danych zebranych podczas odwiedzania stron internetowych, profili w social mediach, w szczególności zmierzające do usprawnienia działania strony internetowej Administratora i w celach związanych z administracją serwera;
  9. potrzeba zachowania danych dla ewentualnego kontaktu lub współpracy w przyszłości w ramach przedmiotu działalności Administratora;
  10. reklama, promocja Administratora;
  11. tworzenie back up Administratora;
  12. ocena jakości usług;
  13. badanie rynku w celach statystycznych oraz w celach polepszenia usług świadczonych przez Administratora.

Dane Osobowe przetwarzane do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na stronie Internetowej, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi na stronie internetowej, oraz ulepszaniem jego zawartości, oraz usług świadczonych w jego ramach.

Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Newsletter

 1. Newsletter jest usługą elektroniczną dostarczania przez Administratora informacji dotyczących usług oferowanych przez niego. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratora usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić Zgodę na jego otrzymywanie.
 2. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga od Użytkownika zapoznania się z Polityką Prywatności.
 3. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez klikniecie w link dezaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Użytkownika albo poprzez zgłoszenie takiego żądania do Administratora.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Kto jest Odbiorcą danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Administrator korzysta z profesjonalnej obsługi księgowej, podatkowej, prawnej, w ramach której może w niektórych uzasadnionych przypadkach udostępniać Państwa dane osobowe księgowej, prawnikowi lub doradcy podatkowemu.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym dla Administratora usługę informatyczną, podmiotom zapewniającym wsparcie IT Administratora, dostarczającym hosting strony internetowej, obsługującym serwery, na których znajduje się strona internetowa, domena, podmiotom tworzącym i zapewniającym backup oraz podmiotom świadczącym usługę analityczną podczas odwiedzania strony internetowej – Google Inc.
Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT (w tym gSuite oraz Hubspot, Google – Inc.) dostarczanych przez podmioty z USA, Administrator może przekazywać Dane Osobowe do Stanów Zjednoczonych Ameryki w oparciu o Tarczę Prywatności UE-USA lub Standardowe Klauzule Umowne.

Jak długo przetwarzam dane osobowe

Wszelkie przekazane mi dane osobowe są przechowywane na serwerze, na back upie w specjalnie utworzonej w tym celu chmurze oraz na dysku komputera, laptopa Administratora.
Stosuję odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie podmioty, które ze mną współpracują są również zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przeze mnie wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Dane osobowe przetwarzam przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, nie dłużej niż 10 lat od ustania podstaw i celów ich przetwarzania lub przez okres, na który udzieli mi Państwo wyraźnej zgody lub jej Państwo nie odwołali.

Specyfika mojej działalności sprawia, że w uzasadnionych przypadkach, zobowiązana jestem jednak przetwarzać Państwa dane osobowe, nawet gdy już Państwo nie korzystają z moich usług. Dotyczy to przede wszystkim przepisów podatkowych lub rachunkowych.
Ponadto przetwarzam Państwa dane osobowe przez przewidziany prawem okres dochodzenia ewentualnych roszczeń lub składania ewentualnych skarg.

Jednocześnie zapewniam, że gdy faktycznie nie będę potrzebować Państwa danych osobowych, dane zostaną niezwłocznie usunięte i zanonimizowane.

Prawa Osoby, której dane osobowe przechowujemy

Administrator oświadcza, że każdej Osobie, której dane przetwarza przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia danych osobowych) – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO) – w przypadku, gdy: i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przy jednoczesnym braku nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, iii) osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – w przypadku, gdy: i) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia ich wykorzystywania, iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 5. Prawo przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), ale tylko w przypadku, gdy i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę i, gdy ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją.
  Z wymienionych wyżej praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się ze mną przez wysłanie emaila na adres: margo@myvoicebymargo.pl Państwa dane osobowe nie są profilowane.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użycie Google Analytics przez Administratora

Administrator oświadcza, że na stronie internetowej myVoicebyMargo.pl używa Google Analytics i internetowy serwis analityczny, dostarczany przez Google. Google używa plików cookies. Informacje generowane przez cookies w przypadku każdego użycia przez Państwa mojej strony internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i tam przetrzymywane. Google używa tych informacji w moim imieniu do oceny wejść na moją stronę, do kompilowania raportów o aktywności na mojej stronie oraz do dostarczania mi innych usług związanych z działalnością strony internetowej i używaniem Internetu. W tym przypadku pseudonimizacja profili użytkowników może być tworzona w wyniku przetwarzania danych osobowych.
Używam Google Analytics tylko przy aktywnej usłudze anonimizacji IP, co oznacza, że IP adres będzie skracany i anonimizowany przez Google w obrębie wszystkich Państw Członkowskich UE lub innych stron umowy na obszarze EOG niezwłocznie jak Google otrzyma Państwa IP adres. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP będzie wysyłany na serwer Google, znajdujący się w USA i skracany tam. Adres IP dostarczany przez Państwa przeglądarkę internetową nie będzie łączony z innymi danymi przez Google.

Przekazanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej

Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani poza Europejski Obszar Gospodarczy poza danymi przekazywanymi do Google Analytics zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności i inne informacje

Zastrzegam możliwość wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności w każdej chwili. Zaktualizowana polityka prywatności będzie w każdym przypadku publikowana na stronie internetowej www.myvoicebymargo.pl w celu umożliwienia Państwu zapoznawania się na bieżąco z tym, jakie informacje zbieram, jak je wykorzystuję i w jakich okolicznościach mogę je wykorzystywać.

Administrator oświadcza, że nie odpowiada za Politykę Prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na stronie www.myvoicebymargo.pl, jak i tych, które umieszczają linki do strony www.myvoicebymargo.pl. Niniejsza Polityka nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych. wobec czego rekomenduję zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności.

Polityka cookies

Administrator informuje, że na stronie internetowej myVoicebyMargo.pl korzysta z plików cookies. Ciasteczka (ang. cookies) są to – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku) podczas odwiedzania mojej strony internetowej. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pozwalają one na rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej Państwa wizyty na mojej stronie. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jednocześnie zwracam Państwa uwagę, że istnieje możliwość akceptacji bądź odrzucenia korzystania z plików cookies. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, żeby informowała Państwa o przechowywaniu plików cookies lub, żeby pliki cookies były dozwolone tylko przypadkowo lub, żeby były one odrzucane. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w zakładce „Pomoc“ swojej przegladarki internetowej.

 1. W ramach strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
  2. stałe – są to pliki przechowywane w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 2. W ramach Strony Internetowej mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
  1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej;
  2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Państwa ustawień́ i personalizację Państwa interfejsu, np. poprzez jeżyk, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
  4. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań́.
 3. Pliki Cookies wymienione w ust.2 i 3 wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie strony internetowej na Państwu urządzeniu, dostosowane do indywidualnych preferencji;
  2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze strony internetowej, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści;
  3. utrzymanie Państwa sesji na stronie Internetowej (po zalogowaniu przez konto na portalu społecznościowym Facebook. LinkedIn), dzięki której nie muszą Państwo na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.
Scroll to Top