OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
z dnia 1 sierpnia 2022 roku

„My Voice by Margo” Małgorzata Komońska

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej jako: „OWU”) określają warunki świadczenia usług przez Małgorzatę  Komońską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „My Voice by Margo” Małgorzata Komońska, ul. Potocka, nr 2a, lok. 24,
01-652 Warszawa, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5221267247 (dalej jako: „Margo”) na rzecz wszelkich osób (fizycznych, prawnych, jak również jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.: dalej jako: „k.c.”), którzy będą stroną umowy o świadczenie usług z Margo, niezależnie od przedmiotu tej usługi i sposobu zawarcia umowy (dalej jako: „Klient lub Klienci”). Margo i Klienci będą zwani dalej łącznie „Stronami”.

2. Margo świadczy przede wszystkim usługi szkoleniowe oraz doradcze z zakresu wzmacniania i poprawy jakości głosu, technik mowy oraz języka komunikacji; Margo może również świadczyć inne usługi, będące w jej kompetencjach (dalej jako: „Usługi”).

3. Margo świadczy Usługi na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych i szkoleniowych, zawartej w dowolnej formie, w tym zwłaszcza w formie dokumentowej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), ustnej i pisemnej. Umowa zostaje również zawarta, gdy na życzenie Klienta, Margo przystąpi do świadczenia usług (umowa zawarta w sposób dorozumiany) – dalej jako: „Umowa”.

4. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdy Umowa zawarta zostaje w formie dokumentowej – do jej zawarcia zostaje z momentem, gdy Klient w dowolny sposób zaakceptuje warunki przedstawione przez Margo (w tym zwłaszcza poprzez  przesłanie wiadomości zwrotnej z informacją o przyjęciu warunków/oferty; opłacenie faktury pro forma lub zaliczkowej).

5. Umowa wraz niniejsze OWU, wiążą Strony od chwili zawarcia Umowy do jej wypowiedzenia lub wygaśnięcia.

§ 2 OBOWIĄZYWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Niniejsze OWU będą wiązać Margo i Klienta w każdym przypadku zawarcia Umowy, chyba że z jej treści w sposób oczywisty,  jednoznaczny i wyrażony wprost, wynikać będzie, że stosowanie OWU w częściowym lub całkowitym zakresie zostaje wyłączone. Klienta wiąże każdorazowo wersja OWU właściwa dla momentu zawarcia Umowy i doręczona zgodnie z postanowieniami poniżej.

2. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 384 § 1 k.c., niniejsze OWU zostaną każdorazowo doręczone Klientowi przez Margo, przed zawarciem umowy.

3. Doręczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej może nastąpić w dowolny sposób (z zastrzeżeniem zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem  konieczności udostępnienia OWU w sposób, który pozwoli na jego odtwarzanie i przechowywanie w zwykłym toku czynności). OWU może zostać doręczone, przede wszystkim, poprzez:

a) Dołączenie OWU jako załącznika do zawartej na piśmie Umowy;
b) Powołanie się na OWU w treści Umowy i udostępnienie ich Klientowi w wersji elektronicznej (np. poprzez udostępnienie Klientowi OWU w formacie pliku pdf), przed zawarciem Umowy;
c) Udostępnienie lub doręczenie OWU Klientowi w wersji elektronicznej (np. poprzez udostępnienie Klientowi OWU w formacie pliku pdf) przed zawarciem Umowy.

4. Jeśli po udostępnieniu OWU, Klient skorzysta z Usług Margo – uznaje się, że OWU zostały przez Klienta zaakceptowane jako warunki świadczenia usług.

5. OWU doręczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 2, będą również wiązać Strony przy realizacji kolejnych Umów na rzecz Klienta (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy OWU ulegnie zmianie w sposób przewidziany poniżej i zostanie doręczone Klientowi).

§ 3 WYKONYWANIE USŁUG PRZEZ MY VOICE BY MARGO

1. Świadczenie Usług przez Margo odbywa się przy zachowaniu należytej staranności i uznanych standardów obowiązujących przy świadczeniu usług tego typu.

2. Świadczenie Usług odbywa się online (przy wykorzystaniu środków i w sposób wskazany przez Margo) lub w innym miejscu uzgodnionym przez Strony.

3. Usługi świadczone przez Margo, mają na celu poprawę poziomu życia i zdrowia Klientów, natomiast nie stanowią świadczenia zdrowotnego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.).

4. Z uwagi na charakter Usług, Umowa zawierana przez Margo z Klientem, stanowi umowę należytej staranności, a Margo nie odpowiada za ostateczne rezultaty po stronie Klienta, będące konsekwencją korzystania z Usług. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Margo wykonuje Usługi przy zachowaniu wymaganego poziomu staranności i profesjonalizmu, natomiast efekty działań  podejmowanych w ramach wykonywania Usług, będą różne w zależności od szeregu czynników, w tym także współpracy Klienta i realizowania przez niego zaleceń Margo (również samodzielnego wykonywania zleconych ćwiczeń, przestrzegania określonych zasad).

5. W przypadku, gdy świadczenie Usług polega na prowadzeniu zajęć grupowych lub indywidualnych, zleconych przez Klienta, który nie ma możliwości skorzystania z nich w umówionym terminie – odwołanie zajęć lub zmiana terminu zajęć musi zostać zgłoszona Margo najpóźniej na odpowiednio – 48 godzin w przypadku zajęć grupowych i 24 godziny, w przypadku zajęć indywidualnych – przed ich rozpoczęciem. Brak zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi, powodować będzie obowiązek zapłaty wynagrodzenia, w pełnej wysokości, niezależnie, czy dane zajęcia się odbyły.

§ 4 WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Tytułem świadczonych przez Margo Usług, Klient zobowiązany jest do zapłaty należnego wynagrodzenia, określonego w Umowie lub ofercie. Oferta złożona może zostać Klientowi w dowolny sposób, w tym również poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na wskazany adres Klienta. W takim wypadku, treść oferty może zostać ujęta w treści wiadomości lub jako załącznik w formacie pliku pdf.

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia także w przypadku, gdy  Usługa świadczona ma być na rzecz osoby trzeciej. W przypadku, gdy po stronie Klienta występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te będą solidarnie odpowiedzialne za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Margo.

3. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, a ze świadczeniem Usług wiązać się będą określone koszty (np. wynajem sali wykładowej), obciążają one Klienta, który zobowiązany jest do poniesienia ich samodzielnie. Margo poniesie koszty w imieniu Klienta wyłącznie na jego wyraźne życzenie i za zwrotem uiszczonej za Klienta kwoty.

4. Tytułem świadczonych Usług, wystawiane są faktury obejmujące wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych usług oraz zwrot ewentualnych kosztów poniesionych przez Margo przy ich wykonywaniu. Jeżeli wymagają tego określone przepisy prawa, tytułem wykonania Usługi, wystawiony może być paragon lub paragon NIP.

5. Jeśli Klient nie zgłosi zastrzeżeń lub uwag do faktury niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania, jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta faktury.

6. W braku odmiennych ustaleń z Klientem, faktura wystawiona zostanie niezwłocznie po zakończeniu wykonywania Umowy.

7. Margo ma prawo pobrać zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia – przed rozpoczęciem świadczenia Usług. W takim wypadku, wystawiona zostanie na rzecz Klienta faktura zaliczkowa lub faktura pro forma, której opłacenie będzie warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług.

8. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, termin płatności faktury wynosi 7 (siedem) dni od daty wystawienia faktury. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Margo wskazany w fakturze lub w inny sposób przekazany Klientowi (w przypadku, gdy faktura nie jest wystawiana). W przypadku zwłoki w dokonywaniu płatności, Margo ma prawo obciążyć Klienta odsetkami za opóźnienie w ustawowej wysokości.

9. Klient wyraża zgodę na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną, na podany Margo adres poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5 POUFNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

1. Margo zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazywanych jej w toku świadczenia Usług, w tym również informacji dotyczących stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej Klienta.

2. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze świadczonymi Usługami, należą do Margo lub podmiotów, od których prawa te zostały nabyte, bądź wykorzystywane są na mocy porozumień, na  podstawie, których Margo ma prawo ich  wykorzystywania, lub na mocy przepisów prawa, ich wykorzystywanie jest zgodne z prawem i dozwolone w zakresie, w jakim te prawa zostały wykorzystane na potrzeby świadczenia Usług.

3. Klient, bez uprzedniej wyraźnej zgody Margo w formie pisemnej, nie jest uprawniony do ujawniania, udostępniania oraz wykorzystywania wiedzy podlegającej ochronie, w tym jakichkolwiek porad, zaleceń, metod, ćwiczeń oraz innych elementów składających się na świadczone przez Margo Usługi. W szczególności Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania wiedzy uzyskanej w toku korzystania z Usług Margo, a która podlega ochronie, na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub przekazywania jej innym osobom w celu umożliwienia im prowadzenia takiej działalności. W przypadku, gdyby powyższe ograniczenie okazało się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Strony zobowiązują się nadać mu takie znaczenie, które przyznaje możliwie najszerszą ochronę prawom Margo i możliwie daleko ogranicza możliwość korzystania z jej szeroko pojętej własności intelektualnej przez Klienta.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Strony wyłączają odpowiedzialność Margo za szkodę. Wyłączenie  odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej, jak i odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wypadków zaistniałych z powodu winy umyślnej oraz Umów zawartych z konsumentami oraz osobami, o których mowa w art. 3855 k.c.

3. Margo nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody następcze i pośrednie.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie celowym dla wykonania Umowy, Margo może przetwarzać dane osobowe, dotyczące Klienta oraz innych osób, w tym dane udostępniane przez Klienta oraz dalsze dane zebrane z innych źródeł. Dane osobowe przetwarzane są przez Margo przede wszystkim w celu wykonania Umowy.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Świadczenie Usług przez Margo oraz Umowy zawarte z Klientem, podlegają prawu polskiemu.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę oraz niniejsze OWU w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego za Usługi już wykonane.

3. W przypadku, gdy Umowa zawarta zostanie na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, przy czym jeśli usługa została wykonana w całości lub w części na żądanie Klienta, przed upływem terminu na odstąpienie – Klient będzie musiał uiścić koszt świadczeń już spełnionych. W załączeniu znajduje się pouczenie o prawie do odstąpienia oraz formularz, który w razie wykonania tego prawa – należy odesłać na adres margo@myvoicebymargo.pl ;

4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej – margo@myvoicebymargo.pl

Scroll to Top